Hội đồng tư vấn nghề – Nét mới trong Giáo Dục Nghề Nghiệp

Hội đồng tư vấn nghề là một nhóm các chuyên gia đào tạo có sự tham gia của các Lãnh đạo, Giảng viên trong nhà trường, Lãnh đạo, kỹ sư, người đào tạo của doanh nghiệp, Lãnh đạo các hiệp hội và tổ chức địa phương. Hội đồng tư vấn nghề có chức năng định hướng cho sự phát triển ngành, nghề, hỗ trợ cho quá trình đào tạo của sinh viên trong nghề. Đây là một điểm nhấn, một nét mới trong mô hình đào tạo được chuyển giao từ CHLB Đức.

Tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, lần đầu tiên một Hội đồng tư vấn nghề được thành lập. Đó là Hội đồng tư vấn nghề Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải trong đó có sự tham gia của Nhà trường, Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam, Công ty HEPCO, Công ty thoát nước Đà Nẵng, chuyên gia GIZ. Hội đồng đã cử đại diện tham gia “Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về thành lập và vận hành Hội đồng tư vấn nghề” do GIZ tổ chức tại Ninh Thuận.

Tại hội thảo, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết. Một kế hoạch hành động đã được lập ra để tiếp tục phát huy chức năng của Hội đồng tư vấn nghề.

Leave a Reply